Podmienky stránok a zrieknutie sa zodpovednosti

Používaním tejto webovej stránky, služby, a/alebo akékoľvek webové stránky prevádzkuje spoločnosť CAPCO Marketing, Súhlasíte s tým, že si prečítal a akceptuje tieto zaúčtovanej podmienok a zrieknutie sa zodpovednosti, ako aj súkromia. Interaktívne súčasti tejto stránky vyžadujú, že používate aktuálnu verziu prehliadača Netscape, Firefox, alebo MS Explorer; Uistite sa, že natiahnuť vaše okno (maximalizovať) Ak nevidíte celú stránku.

Všetky informácie poskytnuté Vydavateľ je pre informačné a zábavné účely. Informácie nie je náhradou za odborné poradenstvo; najmä lekársku pomoc. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by malo diagnostikovať vaše zdravotné problémy a predpísať liečbu.

Obsah správ, ktoré sa objavujú vo fórach, Live chat, nástenky, alebo podobným klientom poskytuje obsah je výlučnou zodpovednosťou osoby, vysielanie správ. Vydavateľ nezahŕňa obsah správ a nezaručuje presnosť, integritu alebo kvalitu akéhokoľvek informácie v nich obsiahnuté alebo akékoľvek výrobky alebo služby vymenované. Vydavateľ nezodpovedá za žiadne škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku informácií poskytnutých, a odmieta všetky záruky, ktoré sa týkajú služieb, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel alebo použitie.

Používaním tejto webovej stránky, Chápete, že môžete byť vystavení obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo problematický. Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, monitorovať obsah správ a podržte uváženia upraviť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek materiál zaslaný. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, Vydavateľ má právo odstrániť akýkoľvek materiál, ktorý nájde v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo inak závadné. Vydavateľ bude v žiadnom prípade žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadny obsah, vrátane, ale nielen, za akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu, alebo za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu posta, e-mailom alebo inak prenášať prostredníctvom služby.

Vydavateľ v súčasnosti poskytuje užívateľom prístup k obrovské pole online zdrojov a služieb, vrátane rôznych komunikačných nástrojov, e-maily s novinkami a odoslania, Online Fórum, nákupné služby, prispôsobené obsahu a značkové programovanie prostredníctvom siete internet na základe vlastností. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, žiadne nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú existujúce služby, vrátane uvoľnenia nové vlastnosti, sa vzťahujú osobitné podmienky využívania služieb. Rozumiete a súhlasíte, že služba sa poskytuje “AS-JE” a že vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, vypustenie, mis-dodanie alebo neuloženie ľubovoľného užívateľa komunikácií alebo personalizácie nastavenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti

INFORMÁCIE, SLUŽBY, PRODUKTY, A MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TEJTO STRÁNKE, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, TEXT, GRAFIKA, A ODKAZY, SÚ K DISPOZÍCII NA “AKO JE” ZÁKLAD BEZ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, CAPCO MARKETING. SA ZRIEKA VŠETKÝCH REPREZENTÁCIA A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, POKIAĽ IDE O TAKÉTO INFORMÁCIE, SLUŽBY, PRODUKTY, A MATERIÁLOV, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZOV, NEPORUŠENIA, SLOBODA OD POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU, A IMPLICITNÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ROKOVANÍ ALEBO PRIEBEH VÝKONU. okrem toho, CAPCO MARKETINGU NEPREDSTAVUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE INFORMÁCIE PRÍSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO WEBU JE PRESNÉ, KOMPLETNÉ ALEBO AKTUÁLNE. PRETOŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA NA AKO DLHO TRVÁ IMPLICITNEJ ZÁRUKY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE SA VYDAVATEĽ (CAPCO MARKETING) BYŤ ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, REPRESÍVNE, NÁHODNÉ, PRÍKLADNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, AJ KEĎ CAPCO MARKETING PREDTÝM UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, ČI V RÁMCI ŽALOBY PODĽA ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ TEÓRIE, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM, NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ, ALEBO ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ, SLUŽBY, PRODUKTY, A DOSTUPNÝCH MATERIÁLOV Z TÝCHTO STRÁNOK. TIETO OBMEDZENIA PLATIA BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKEJKOĽVEK OBMEDZENEJ NÁPRAVY ŠKODY. PRETOŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VÝNIMKY NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy za nezákonné alebo nevynútiteľné, potom tieto časti sa odstránia alebo obmedzené na minimálny potrebný rozsah a zvyšok (vrátane akéhokoľvek revidovanej dohody) musí zostať a plnej platnosti a účinnosti. CAPCO Marketing si vyhradzuje právo, kedykoľvek, upraviť, zmeniť alebo aktualizovať tieto podmienky, a súhlasíte, že budete viazaní také modifikácie, zmeny, alebo aktualizácie.